Τι πρέπει να προσέξετε για στεγαστικό δάνειο

Η μηναία δόση είναι προτιμότερο να μην υπερβαίνει το 30% του καθαρού εισοδήματος αλλιώς είναι ορατός ο κίνδυνος της υπερχρέωσης

Η απόκτηση ενός ακινήτου συνοδεύεται, συνήθως, από την λήψη κάποιου τραπεζικού δανείου η αποπληρωμή του οποίου θα διαρκέσει πολλά χρόνια ενώ οι κυρώσεις που προβλέπονται για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη είναι σοβαρές. Γι’ αυτό το λόγο μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί, μεταξύ άλλων, στα εξής: Πρώτον, να μπορείτε να καλύψετε με το μισθό σας το χρέος, δεύτερον να διαλέξετε την κατάλληλη τράπεζα και τρίτον να επιλέξετε σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο.

Η αγορά ενός σπιτιού, και μάλιστα με τη λήψη δανείου, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και η νομοθεσία που την διέπει είναι αναλυτική και αυστηρή. Προτιμότερο, είναι να απευθυνθείτε στον αρμόδιο υπάλληλο της τράπεζας ο οποίος θα μελετήσει την περίπτωση σας και θα σας κάνει πρόταση ανάλογη των δεδομένων που έχετε παρουσιάσει. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε και με άλλες τράπεζες και στη συνέχεια να συγκρίνεται τις προτάσεις που θα σας γίνουν. Οι παράμετροι που θα συγκρίνεται είναι πολλές όπως τα έξοδα φακέλου, ασφάλειες, ασφαλιστικές καλύψεις, επιτόκιο, ποινή εξόφλησης.

Εκτίμηση της οικονομικής σας δυνατότητας

Όμως, πρώτα από όλα πρέπει να εξετάσετε την ικανότητα σας να αποπληρώσετε το δάνειο ή τα δάνεια που σκοπεύετε να πάρετε έχοντας υπόψη ότι ακόμα και μετά από κάποια χρόνια θα πρέπει να πληρώνετε τις δόσεις. Έτσι, θα πρέπει να συμπεριλάβετε στο σχεδιασμό μελλοντικούς παράγοντες, όπως το ενδεχόμενο αλλαγών στην επαγγελματική ζωή και έκτακτα έξοδα.

Αναλυτικά, προκειμένου να προσδιορίσετε τις οικονομικές σας δυνατότητες πρέπει να καταρτίσετε έναν προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων. Δηλαδή, αν τα έσοδά σας είναι λιγότερα από τα έξοδα σας θα πρέπει να αποφύγετε κάθε μορφή δανεισμού στο άμεσο μέλλον καθώς επίσης, αν τα έσοδά σας είναι ίσα με τα έξοδα. Ωστόσο, αν τα έσοδα σας είναι περισσότερα από τα έξοδά σας μπορείτε να καταφύγετε στο δανεισμό. Όμως, η μηναία δόση είναι προτιμότερο να μην υπερβαίνει το 30% του καθαρού εισοδήματος αλλιώς είναι ορατός ο κίνδυνος της υπερχρέωσης.

Κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο

Επίσης, πολύ σημαντικό, είναι η επιλογή κυμαινόμενου ή σταθερού επιτοκίου. Το είδος του επιτοκίου που θα διαλέξετε θα υπαγορεύσει τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστείτε τον μηνιαίο ή ετήσιο προϋπολογισμό σας. Συγκεκριμένα, το σταθερό επιτόκιο σας δίνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων ενώ το μεταβλητό θα σας αναγκάσει να προγραμματίζετε τις δαπάνες σας με μεγαλύτερη σύνεση.

Ειδικότερα, αν επιλέξετε το σταθερό επιτόκιο, το ύψος του θα καθορισθεί τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης χορήγησης του δανείου και δεν θα μεταβληθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του. Το κόστος του δανείου θα τροποποιηθεί μόνο αν επαναδιαπραγματευτείτε τη συμφωνία σας με την τράπεζα ή αν αποφασίσετε να προεξοφλήσετε το δάνειο.

Αντίθετα, το ύψος του κυμαινόμενου επιτοκίου αναθεωρείται περιοδικά, κατά κανόνα ετησίως, βάσει ενός δείκτη αναφοράς. Έτσι το τελικό ύψος του επιτοκίου εξαρτάται από τη φερέγγυότητά σας. Όσο πιο πολλές εγγυήσεις παρέχεται στην τράπεζα, τόσο χαμηλότερο θα είναι το επιτόκιο που θα σας προσφέρει. Προκειμένου να προστατευτούν οι δανειολήπτες από την υπερβολική αύξηση του επιτοκίου τους οι τράπεζες προτείνουν δάνεια μεταβλητού επιτοκίου που όμως δεν μπορεί να υπερβεί κάποιο προκαθορισμένο ανώτατο ύψος το οποίο συμφωνείται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Αυτού του είδους τα δάνεια έχουν υψηλότερο επιτόκιο από τα συνήθη δάνεια αλλά προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τέλος, η επιλογή διάρκειας αποπληρωμής η οποία σας συμφέρει εξαρτάται από τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του δανειολήπτη. Είναι προφανές ότι η βραχυπρόθεσμη αποπληρωμή είναι η πιο συμφέρουσα λύση από την άποψη του συνολικού κόστους του δανείου. Έχετε όμως υπόψη σας ότι η μηνιαία δόση θα είναι υψηλή. Αν προτιμάτε μικρές μηνιαίες δόσεις προτιμότερη είναι η λύση της μεσο/μακροπρόθεσμης αποπληρωμής.

kathimerini.gr πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Loading