Πρωτιά της Ελλάδας στην Ευρώπη με 7% μείωση στον Δείκτη Πειρατείας Λογισμικού

Η Πειρατεία Λογισμικού Η/Υ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα το 2008 φθάνοντας στο 57%, και σημειώνοντας συνολική πτώση 7 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ 2005-2008. Ωστόσο, οι οικονομικές απώλειες του κλάδου από την Πειρατεία Λογισμικού ανέρχονται σε €171 εκ. ($238 εκ) που συνεπάγονται λιγότερες ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας και μειωμένα έσοδα για τις εγχώριες εταιρίες του κλάδου της πληροφορικής.

software-piracy

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την 6η Ετήσια Παγκόσμια Μελέτη για την Πειρατεία Λογισμικού Η/Υ που δημοσιεύει σήμερα η Business Software Alliance (BSA), ο διεθνής οργανισμός που εκπροσωπεί την παγκόσμια βιομηχανία λογισμικού. Η μελέτη καλύπτει 110 χώρες και πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητα από την IDC, την μεγαλύτερη εταιρία στον χώρο της παγκόσμιας έρευνας αγορών και προβλέψεων στον τομέα της πληροφορικής.

«Η έκθεση πιστοποιεί πως οι προσπάθειες που καταβάλλει το ελληνικό κράτος για την μείωση της Πειρατείας Λογισμικού και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν φέρει αποτελέσματα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση και μείωση του Δείκτη Πειρατείας Λογισμικού» δήλωσε η κα Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, Νομικός Σύμβουλος για την BSA στην Ελλάδα.

«Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους, ιδιαίτερα κατά την αβέβαιη οικονομική περίοδο που διανύουμε, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να μην χρησιμοποιούν παράνομο λογισμικό που επιδρά αρνητικά στις ίδιες, τους καταναλωτές καθώς και την τοπική και παγκόσμια οικονομία».

Εκτός από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Πνευματική Ιδιοκτησία με την οποία το ελληνικό κράτος έχει εναρμονισθεί από το 2004, το 2007 ψήφισε ένα αυστηρό νομοσχέδιο (ν. 3524/07) που προβλέπει την επιβολή διοικητικού προστίμου €1,000 για κάθε παράνομο/πειρατικό πρόγραμμα λογισμικού που εντοπίζεται σε έναν Η/Υ. Παράλληλα και άλλοι κρατικοί φορείς έχουν ενσωματώσει την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στους πρωταρχικούς τους στόχους. Από το 2005, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) του Υπ. Οικονομικών συλλέγει στοιχεία από εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο την εξακρίβωση γνησιότητας του λογισμικού που χρησιμοποιούν. Σύμφωνα μάλιστα με το ‘Πρόγραμμα δράσης της ΥΠΕΕ για το έτος 2009 Κατευθύνσεις- Στόχοι’ για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, «θα γίνουν έλεγχοι μεταξύ άλλων σε επιχειρήσεις για την αποκάλυψη πειρατικών προγραμμάτων λογισμικού, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η πειρατεία με στόχο το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 35%» ( www.ypee.gr ).

Οι αρνητικές συνέπειες της Πειρατείας Λογισμικού όμως εκτείνονται πέραν των εσόδων του κράτους και της βιομηχανίας πληροφορικής. Αγγίζουν την αγορά εργασίας στερώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας σε ταλαντούχους και πτυχιούχους Έλληνες.

Η μελέτη της IDC που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο 2008 στην Ελλάδα καταδεικνύει πως εάν η Πειρατεία Λογισμικού μειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2008 και 2012 θα μπορούσε να δημιουργήσει 1,000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής κατάρτισης, να επιφέρει 261 εκ. στην εθνική οικονομία αυξάνοντας παράλληλα τα φορολογικά έσοδα κατά €88 εκ, υποστηρίζοντας έτσι προγράμματα και υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο.

Άλλα ευρήματα από την μελέτη:

  • Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό είναι η Βουλγαρία 68%, η Ρουμανία 66% και η Ελλάδα 57%. Το χαμηλότερο ποσοστό πειρατείας σημειώθηκε στο Λουξεμβούργο 21%, την Αυστρία 24% και τις Σουηδία, Βέλγιο και Δανία με 25% αντίστοιχα. Παρ’ όλο που οι 15 από τις συνολικά 25 Ευρωπαϊκές χώρες μείωσαν το Δείκτη τους, ο μέσος όρος για την ΕΕ παρέμεινε σταθερός στο 35% σημειώνοντας οικονομικές απώλειες €10.044 δισ. ($13.981 δισ.).
  • Από τις 110 χώρες που μελετήθηκαν, το ποσοστό Πειρατείας Λογισμικού μειώθηκε σε 57, σταθεροποιήθηκε σε 36 και αυξήθηκε μόνο σε 16. Παρ’ όλα αυτά, επειδή η παγκόσμια αγορά Η/Υ αυξήθηκε ταχύτατα σε χώρες με υψηλά ποσοστά πειρατείας, ο παγκόσμιος Δείκτης για το 2008 αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας στο 41%.
  • Η Ρωσία έκανε τη μεγαλύτερη πρόοδο παρουσιάζοντας μείωση 5% σε ένα μόλις χρόνο με 68% και συνολική μείωση 19 ποσοστιαίων μονάδων σε διάστημα έξι ετών.
  • Η ολοένα αυξανόμενη πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα αυξήσει την προσφορά πειρατικού λογισμικού. Στα επόμενα πέντε χρόνια, 460 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε ανερχόμενες χώρες θα έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η δε ανάπτυξη θα είναι υψηλότερη στους καταναλωτές και τις μικρού μεγέθους εταιρίες που έχουν την τάση να σημειώνουν μεγαλύτερα ποσοστά κατοχής πειρατικού λογισμικού από τις επιχειρήσεις και τις κρατικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο αντίκτυπος της παγκόσμιας ύφεσης είναι διπλός. Ο κ. John Gantz, Chief Research Officer της IDC, τονίζει πως οι καταναλωτές που έχουν μειωμένη αγοραστική δύναμη, πιθανότατα να κρατήσουν τους παλαιούς τους Η/Υ για μεγαλύτερο διάστημα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η πειρατεία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως οι Η/Υ παλαιότερης τεχνολογίας λειτουργούν συνήθως με προγράμματα λογισμικού χωρίς νόμιμη άδεια χρήσης. Από την άλλη πλευρά, οι μεν πωλήσεις φορητών Η/Υ που ολοένα αυξάνονται, διατίθενται συνήθως με νόμιμο προεγκατεστημένο λογισμικό, και οι δε επιχειρήσεις εφαρμόζουν προγράμματα Διαχείρισης Πόρων Λογισμικού στοχεύοντας σε μείωση των δαπανών πληροφορικής.

«Σε κάθε περίπτωση, το κόστος του λογισμικού αποτελεί έναν μόνο παράγοντα στην διαμόρφωση του Δείκτη της Πειρατείας Λογισμικού» σημειώνει ο κ. Gantz. «Η οικονομική κρίση θα έχει αντίκτυπο, μερικώς αρνητικό και μερικώς θετικό, αλλά θα αποτελεί μονάχα έναν από τους παράγοντες του οποίου οι επιπτώσεις θα φανούν όταν δημοσιευθεί η μελέτη για το 2009».

Με αφορμή τη μελέτη της IDC, η BSA παραθέτει ένα πλαίσιο ενεργειών που μπορεί να συμβάλει στην μείωση της πειρατείας και την περαιτέρω αξιοποίηση των οικονομικών οφελών:

  • Εντατικοποίηση της ενημέρωσης του κοινού για την αξία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τους κινδύνους που ενέχει το παράνομο λογισμικό.
  • Αναπροσαρμογή των εθνικών νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) με στόχο να βελτιστοποιηθούν οι δράσεις κατά της ψηφιακής πειρατείας και της πειρατείας στο Διαδίκτυο.
  • Εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου και καταστολής όπως απαιτείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO) και τη Συνθήκη TRIPS συμπεριλαμβανομένου και της εφαρμογής νόμων αντι-πειρατείας.
  • Αξιοποίηση κυβερνητικών πόρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τη συμβολή αρμοδίων υπηρεσιών προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκπαίδευση για τα τοπικά στελέχη και το δικαστικό σώμα και έμφαση στις συνεργασίες σε διασυνοριακό επίπεδο.
  • Να αποτελούν οι ίδιες οι κυβερνήσεις το σωστό παράδειγμα προς μίμηση με την αποκλειστική χρήση νόμιμου λογισμικού.

Η μελέτη διεξήχθη ανεξάρτητα από την IDC, την μεγαλύτερη εταιρία στον χώρο της πληροφορικής. Περιλαμβάνει όλα τα είδη συσκευασμένων προϊόντων λογισμικού που προορίζονται για χρήση σε επιτραπέζιους, φορητούς και ultra-portables υπολογιστές. H IDC χρησιμοποίησε τα δικά της στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων λογισμικού και υπολογιστών συνεργαζόμενη με ειδικούς αναλυτές σε περισσότερες από 60 χώρες προκειμένου να επιβεβαιώσει τις παγκόσμιες τάσεις στην πειρατεία λογισμικού.

Reblog this post [with Zemanta]

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *